Játékszabály

„Tojó játék” elnevezésű promóció

Hivatalos játék és adatvédelmi szabályzat

 

 1. A játék szervezője:

„Tojó játék” elnevezéssel a Cargill Takarmány Zrt., (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30. cégjegyzékszám: 01 10 140124; adószám: 10334106-2-44), továbbiakban „Szervező”, a Purina Tojó takarmánykeverék(ek) vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Purina Takarmányforgalmazó elárusítóhelyen,
 • legalább 1 alkalommal, legalább 10 kg Purina Tojó takarmánykeverék terméket (lásd 4. pont) vásárol és átveszi a promóciós szelvényt az eladótól
 • majd szintén a www.tojojatek.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), személyes adatai és a promóciós szelvényen található kód (a továbbiakban: „Kód”) megadásával az alábbi 5. pont szerint regisztrál (a továbbiakban: „Pályázat”)

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Pályázat beküldésével egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Játék és Adatvédelmi szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és annak foglaltakat magára nézve feltétel nélkül elfogadja, a Játékban részt vesz. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül

A Szervező, a Lebonyolító tulajdonosának vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, bármely Purina Takarmányelárusítóhely dolgozói, és ezen személyek közeli hozzátartozói, azaz házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és testvére a Játékban Játékosként nem vehet részt.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. október 25. 00:00:00 órától – 2021. december 19. 23:59:59 óráig tart. („Játék Időtartama”)

A Játék 8 játékhétből (a továbbiakban: „Játékhét”) áll:

1. Játékhét: 2021. október 25. 0:00:00 – október 31. 23:59:59
2. Játékhét: 2021. november 01. 0:00:00 – november 07. 23:59:59
3. Játékhét: 2021. november 08. 0:00:00 – november 14. 23:59:59
4. Játékhét: 2021. november 15. 0:00:00 – november 21. 23:59:59
5. Játékhét: 2021. november 22. 0:00:00 – november 28. 23:59:59
6. Játékhét: 2021. november 29. 0:00:00 – december 05. 23:59:59
7. Játékhét: 2021. december 06. 0:00:00 – december 12. 23:59:59
8. Játékhét: 2021. december 13. 0:00:00 – december 19. 23:59:59

A lenti 4. pontban felsorolt, a Játékban résztvevő termékek megvásárlásának és a Pályázatok beérkezésének a Játék időtartama alatt kell megtörténniük. A Játék Időtartamán kívül beérkezett Pályázatok érvénytelenek. Szintén érvénytelenek azok a Pályázatok, amelyek a Játék Időtartamán kívüli vásárlást érintő nyugta adatait tartalmazzák.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

A Játékost a Játékban történő részvételre bármely Magyarországon található Purina takarmányforgalmazó elárusító helyen kapható Purina Tojó takarmánykeverék termék(ek), a Játék Időtartama alatt történő megvásárlása jogosítja fel, amennyiben a legalább 10 kg súlyú részt vevő termék megvásárlása során kapott promóciós szelvény Kódját szintén a Játék időtartama alatt beküldi egy Pályázatában.

Terméknév Termékkód
PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK GRAN./20KG 10000015712
PURINA TOJÓ TAKARMÁNY GR/10KG 10000015713
PURINA TOJÓ TAKARMÁNY KEVERÉK MORZS/20KG 10000015714

A Játékban kizárólag csak a fentiekben felsorolt termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

Amennyiben a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 10 kg részt vevő terméket vásárol, abban az esetben az eladótól 10 kilogrammonként kap egy-egy promóciós szelvényt, amelyen megtalálható a Pályázatbeküldéshez szükséges Kód. A Szervező a promóciós szelvényből összesen 30.000 db-ot gyártott le.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon tudnak regisztrálni, amelyhez az alábbi lépés megtétele szükséges: 

 • a Játékos elolvassa és elfogadja a jelen Játékszabályzatot, ideértve az abban foglalt, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót, amivel a Játékos hozzájárul a Regisztráció során megadandó személyes adatainak a Játék Szervező általi lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez is. 

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • promóciós Kód

Minden Pályázat beküldésének eredményéről képernyőüzenetben és e-mailben kap értesítést a Játékos. 

 

5.2 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Kód kizárólag egy Pályázatban küldhetők be. Az azonos Kóddal beküldött második és azt követő Pályázatok kizárásra kerülnek.

Egy Játékos legfeljebb 40 Pályázattal vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék Időtartama alatt egyidejűleg többször vásárol legalább 10 kg Purina Tojó takarmánykeveréket, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlásokat igazoló Kódot. A 41. és azt követő Pályázatokat nem tudja a Játékos beküldeni a Játékba.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból.

A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül.

A Pályázatot nem szükséges a vásárlás napján beküldeni, azonban a sorsoláson csak a Játék Időtartama alatt beérkezett Pályázatok vesznek részt.

Online vásárlások esetén amennyiben a rendelés nem érkezik meg a Játék ideje alatt, amely tartalmazza a promóciós Kódot, úgy adott vásárlásával a Játékos nem tud részt venni a Játékban. Így az online rendelés esetén, a Játékos felelőssége ügyelni arra, hogy jó időben leadja a rendelést, mert a Játék lezárását követően nincsen mód a promóciós Kódok feltöltésére.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen.

A promóciós Kód eredeti példányát 2022. január 31-ig meg kell őrizni, mivel: 

– nyertesség esetén az eredeti Kód bemutatása szükséges, valamint

a Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék Időtartama alatt belátása szerint valamennyi eredeti Kódot bekérni a Játékosoktól, amelyeknek a Szervező/Lebonyolító erre vonatkozó felszólításának megérkezését követően 7 napon belül be kell érkeznie a következő postai címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy heti nyereményt és a fődíjat (ideértve a további nyereményeket is) nyerheti meg.

Egy nyereményről a nyertes nagyobb összegű nyeremény megnyerése reményében nem mondhat le.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen / tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű Pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

 1. Sorsolások:

Heti nyeremények sorsolása:

A Játék kezdete előtt, egy zártkörű sorsoláson 2021. október 11-én 14 órakor, közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék időtartamában 00:00:00 és 23:59:59 óra között hetente 1-1 db (összesen 8 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a heti nyereményekre vonatkozóan.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A heti nyeremények nyertesei, az aktuális Játékhetet követően első munkanapon – 2021. november 02., november 08., november 15., november 22., november 29., december 06., december 13., december 20. -kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

Fődíj nyeremények sorsolása:

A fődíj és a további nyeremények sorsolására 2021. december 21-én 10:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, zártkörű sorsoláson kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www. tojojatek.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

1 db Electrolux LTB1AF28U0 kétajtós hűtőszekrény
242L, M:160 cm, LowFrost, F energiaosztály, inox

További nyeremények:

1 db DeLonghi Nespresso ENV120.BW Vertuo Next Premium kapszulás kávéfőző
sötétbarna + 9000 Ft kapszulautalvány

1 db Bosch MES4010 PerfectSelection gyümölcs és zöldségcentrifuga,
1.5 l-es gyümölcslé tartály, 3 l-es gyümölcshúsgyűjtő, 3 sebességfokozat, 1200W

A fődíj és a további nyeremények esetében 5-5 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 1 db háztartási gép/eszköz az alábbi felsorsolás szerint

 

1. hét Ariete 78 Party Time jégkása készítő, 30W, piros
2. hét Tefal SW341031 szendvicssütő, 700W, piros
3. hét Russell Hobbs 24700-56 Desire 3 az 1-ben botmixer, 500W, 2 sebességfokozat, Habverő, Aprító, Kehely, Pulse funkció, Piros
4. hét Luminarc Carine 19 részes étkészlet, Fehér/Fekete
5. hét Bosch TWK5P475 DesignLine vízforraló, 2400 W 1.7 l kapacitás, Antracit metál
6. hét Tefal VC140131 Convenient plastic pároló, 3 edény, vízszintjelző, rizs- és gabonafőző edény, 900W – fekete
7. hét Tefal SW341031 szendvicssütő, 700W, piros
8. hét Bosch TWK5P475 DesignLine vízforraló, 2400 W 1.7 l kapacitás, Antracit metál

 

A heti nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén

 

 1. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:

A heti nyertesek megállapítását és a fődíj sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal (a két értesítés között két munkanap időközzel) e-mailben próbálja meg tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat a beküldésük eredményéről. A második sikertelen tájékoztatási kísérletet követő munkanapon a Lebonyolító a nyertes regisztrációja során megadott telefonos elérhetőségén keresztül is megkísérli tájékoztatni a nyertest. 

A nyertes e tájékoztatást követően köteles a beküldött nyertes Pályázatban szereplő adatokat alátámasztó eredeti Kódot a következő postai címre beküldeni ajánlott levélben: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A küldeménynek az első értesítéstől számított 7 napon belül meg kell érkeznie. A nyertesek a lakcímüket, a Kód beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Kóddal nem lehet részt venni a Játékban, és az ezt beküldő Játékos Pályázata utólagosan kizárásra kerül.

A Kódon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

A tartaléknyertesek akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, hogyha a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítja, hogy 

a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindhárom értesítése sikertelen volt, vagy

a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy

a nyertes (tartaléknyertes) vásárlását igazoló eredeti Kódot az első értesítéstől számított 7 napon belül nem érkezik meg, vagy

a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy

a nyertes által beküldött Pályázat adatai eltérnek az eredeti példányban megküldött Kódon feltüntetett adatoktól; vagy

a Kód nem eredeti, vagy megrongált, sérült, rosszul olvasható; vagy

a nyertes a nyereményt a jelen pont szerinti szabályszerű értesítési és kézbesítési eljárás ellenére a visszaigazolás dátumát követő 2 hónapon belül nem veszi át.

Ha a Lebonyolítónak a jelen pont szerinti megállapítása alapján a Pályázat vagy a Játékos kizárására kerül sor, a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertesre jelen pont szerinti eljárás vonatkozik. 

A nyeremény átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes a jelen pont szerint megküldte a nyertes Pályázathoz tartozó Kódot, és annak, valamint a kisorsolt Pályázatnak a szabályosságát a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta.

A Lebonyolító a nyertes Játékos számára a nyereményt futárszolgálattal küldi ki a Játékos által megadott lakcímre, vagy a Játékos előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen veheti azt át. A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, az meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó is, aki képviseleti és átvételi jogát a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja és aláírásával lássa el, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, valamint lakcíme. 

A nyertes és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval, illetve ezek megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. 

 

 1. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.tojojatek.hu oldalon.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

A Játék ideje alatt, illetve 2022. január 31-ig a Szervező információs e-mail címet (tojojatek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között kerülnek megválaszolásra. 

A Játék a www.tojojatek.hu és a https://www.purinatakarmany.co.hu/ weboldalon, valamint Social média és online platformokon és a promóciós szelvényen kerül meghirdetésre.

 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: Cargill Takarmány Zrt., (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30.).

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, a vásárlását igazoló Kód, IP címe és a Pályázat beérkezésének időpontja.

A nyertes, tartaléknyertes által bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (ilyen lehet például lakcím, az adóazonosító jel), amiről a nyertes játékos részletes tájékoztatást kap.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatkezelőn túl, az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. 

A sorsolásoknál közreműködő közjegyző Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (Posta címe: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. emelet 11. E-mail: office@gasparedina.hu).

Jelen Játék adatkezelője a Cargill Takarmány Zrt., (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30.).

A Játékos részéről a jelen Tájékoztató ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Pályázatbeküldés során, az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát továbbá a jelen pontba foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, valamint tudomásul veszik, hogy: 

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos keresztnevét, vezetéknevét, valamint a lakcímből a településnevet nyilvánosságra hozhatja a tojojatek.hu oldalon,
 3. a kisorsolt nyertesek és tartaléknyertesek adatait a nyeremény átadásáig, minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2022. február 28-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
 4. Az adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosnak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2029. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

A Cargill Takarmány Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Cargill Takarmány Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

 • a Játék ideje alatt a tojojatek@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
 • a Fődíj sorsolást követően (2021. december 21.) pedig a vevoszolgalat@cargill.com e-mail címen és a Szervező levelezési címén (Cargill Takarmány Zrt. (székhelye: 1087 Budapest, Hungária körút 30.) postai úton, „Nyereményjáték – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel. 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

A honlapon ún. webjelzők (web beacons) nem kerülnek használatra, cookie-t nem kezelünk. Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Az érintett észrevételével az a Cargill Takarmány Zrt. adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.)

 

 1. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

 

12. 1. Játékosok kizárása

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

12. 1. 1. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.tojojatek.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

 • hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
 • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
 • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.tojojatek.hu domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a Játékos adatletöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12. 1. 2. Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

 

12. 1. 3. Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

Budapest, 2021. október 25.

Szervező